fbpx

GRUPA WSPARCIA

Ostatnie kilka lat poprzedzających powstanie Fundacji to działania rożnego typu związane ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, starszych oraz działalność edukacyjna. Formalizując nasze aktywności wiedziałyśmy czym fundacja ma się zajmować, ale głównym celem było i jest nadal reagowanie na potrzeby innych. Nasze plany, a przez to i działania to system małych kroczków, które chcemy i musimy zrobić by dotrzeć do satysfakcjonującego nas etapu, który będziemy tylko udoskonalać.

W ten sposób dookreśliłyśmy jedną z naszych aktywności tworząc grupę wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. To odpowiedź na potrzeby środowiska, które nierzadko są spychane na margines życia społecznego, także z powodu braku niewystarczającej troski organizatorów pomocy społecznej w tworzeniu warunków umożliwiających tej grupie osób zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, zapewnienie jej godnych warunków do życia i integracji społecznej. Proponowana najczęściej pomoc nakierowana jest na samą osobę niepełnosprawną lub na zabezpieczenie minimalnych warunków, przy braku działań umożliwiających przełamanie stereotypów, barier i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zawodowemu. Istnieje potrzeba podjęcia działań wspierających rodziny osób niepełnosprawnych, co rodzice i opiekunowie sygnalizują bardzo często w rozmowach. Zdefiniowali oni brak źródeł informacyjnych wskazujących na nowe metody przeciwdziałania dyskryminacji i postawy braku akceptacji osób niepełnosprawnych. Brak jest miejsc kompleksowego wsparcia, z którego jednocześnie mogłyby korzystać osoby chore i ich najbliżsi, jak to określają w rozmowach brak punktu przyczepienia do rzeczywistości. Często całe rodziny zaangażowane w rehabilitację i terapię osoby chorej funkcjonują w oparciu o rozpisany plan działań skierowanych na osobę chorą odrealniając małymi krokami swoje własne potrzeby, życie. Dość częstym zjawiskiem jest brak niezależności w funkcjonowaniu osób z najbliższego otoczenia niepełnosprawnego intelektualnie. Wpływa to destrukcyjnie na budowanie relacji. Jest to przyczynkiem do utraty poczucia bezpieczeństwa i akceptacji samego siebie oraz ogranicza spontaniczność działań. Wynikiem tego są pojawiające się lęki, fobie oraz zniechęcenie do jakichkolwiek interakcji społecznych. Niepełnosprawność stygmatyzuje całe rodziny. Kiedy rozmawiamy z rodzinami o ich potrzebach, o wymarzonym miejscu wielokroć pojawiają się normalne, drobne przyjemności taki jak wspólne rodzinne wyjście z domu i obejrzenie filmu, chwila przerwy na kawę i dobrą książkę, wypełnienie potrzeby rozmowy z innymi, którzy rozumieją co nasi rozmówcy mówią, rozmowa ze specjalistą (bo chociaż członkowie rodzin w gabinetach specjalistów, terapeutów bywają regularnie i dosyć często to są tylko „narzędziem” dostarczającym i odbierającym). W tej galopadzie brakuje czasu, czasem motywacji do pracy nad sobą, nad kontaktami z innymi zdrowymi członkami rodziny definiujemy to jako niedobór lub nieusystematyzowanie umiejętności społecznych. Zasadnym jest więc wprowadzenie działań, które wpłyną na złagodzenie problemów z jakimi borykają się rodziny osób z niepełnosprawnych intelektualnie. Działania te to organizacja wszechstronnego wsparcia w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych/działań terapeutycznych samych niepełnosprawnych. To zmobilizuje do aktywności społecznej „wyjścia z domu”, integracji z innymi ludźmi. Nadmienić należy, że członkowie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi czują się pewniej we własnym środowisku, łatwiej nawiązują kontakty społeczne, poprawiają komunikację, zdobywają nowych przyjaciół, stąd zasadnym jest zmotywowanie ich do zaangażowania się w grupę wsparcia.

Koncepcja działań opiera się na założeniu, iż zabawa czy rekreacja są naturalnym środkiem samowyrażania się. Zaplanowane działania mają na celu integrację rodzin, stymulacje ich aktywności, podążanie za zainteresowaniami bądź też ich odkrywanie. Pozwoli to na uświadomienie własnych potrzeb, radości, źródeł lęku i frustracji oraz da możliwość poznania sposobów radzenia sobie w danej sytuacji. Zmobilizuje do podejmowania decyzji, wyborów, pokonywania napotkanych trudności. Grupa rodziców/opiekunów oprócz działań wspomagających zostanie otoczona profesjonalna opieką konsultanta psychoterapii i interwencji kryzysowej. Działania związane są też z poszerzaniem horyzontów i umożliwianiem próbowania nowych nieznanych, bo mentalnie zarezerwowanych dla pełnosprawnych, aktywności.

Ważnym aspektem funkcjonowania Grupy Wsparcia jest to, że każdy z jej członków ma wpływ na planowanie działań. Każdy może zaproponować pomysł do realizacji, może zaproponować nowe zajęcia czy też sprawdzić się jako organizator atrakcji.

Grupa Wsparcia działa też w oparciu o pasje i aktywności osób zapraszanych do podzielenia się swoim sposobem na życie. Wprowadzenie tego typu rozwiązań wpisuje się nie tylko w działalność grupy, ale jest również idealnym pretekstem do przełamywania stereotypów w gościach. Jest bardzo ważnym etapem otwierania społeczeństwa na niepełnosprawność.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w Grupie Wsparcia

Dodaj komentarz

Skip to content