fbpx

O Fundacji

KIM JESTEŚMY:

Fundacja DOGadanka to ludzie, pasja i misja.

Działamy – wspierając osoby z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenie.
Marzymy… ale i intensywnie dążymy do tego, aby
KAŻDY CZŁOWIEK mógł się w pełni realizować.

Słuchamy i reagujemy, wprowadzając wieloetapowe rozwiązania. 
Zmieniamy naszą rzeczywistość, korzystając z najwyższych standardów jakie opracowano w wyspecjalizowanych organizacjach i federacjach. Liczy się dla nas człowiek i to co możemy dla niego zrobić.

Od blisko dekady główną zasadą DOGadanki jest definiowanie problemów i szukanie rozwiązań, często na podstawie dobrych praktyk z całego świata.

Co robimy:

Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenie

Od 2018 roku prowadzimy Klub Kibiców (Nie)Pełnosprawnych, zrzeszający obecnie ponad 300 osób. To intensywne działania w obszarze sportu, dedykowane zarówno osobom czynnie uprawiającym daną dyscyplinę, do czego stwarzamy warunki, jak i tym, które poprzez kibicowanie, są pełnoprawną częścią społeczności pasjonującej się sportem. W ostatnich latach realizowaliśmy projekty, zadania organizowane we współpracy z administracją publiczną i samorządową, do których możemy zaliczyć coroczne Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym. Również w ramach Upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizujemy i współorganizujemy zawody wojewódzkie, a także uczestniczymy w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. Fundacja DOGadanka angażuje w działania innych organizacji.


Jesteśmy członkiem ogólnopolskiej Federacji Kibiców z Niepełnosprawnością (sukcesem jest liczba członków naszego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych, ponieważ plasuje się on w pierwszej trójce w skali całego kraju).

Od 2016 roku jesteśmy operatorem ośrodka Kibice Razem Korona Kielce, dzięki współpracy ze środowiskami kibicowskimi, Klubem Korona Kielce, Miastem Kielce oraz PZPN. W ośrodku działa prężnie sekcja tenisa stołowego. Nasz zawodnik Paweł Nowak z sukcesami bierze udział w turniejach ogólnopolskich.

Reagując na potrzeby powołaliśmy do życia drużynę dorosłych piłkarzy i piłkarek z niepełnosprawnościami, którzy po zeszłorocznych sukcesach, obecnie grają w Ekstraklasie Futsalu Bez Barier,  jako jedna z 8 drużyn w Polsce!

Od początku naszym celem jest zebranie jak największej ilości kobiet i mężczyzn, którzy z  naszą pomocą mogą rozwijać swoją pasję, poprawić swoją kondycję fizyczną, a przede wszystkim – w konstruktywny sposób spędzać wolny czas w gronie znajomych, kolegów i przyjaciół. Nasza inicjatywa ruszyła w 2021 roku, gdzie nasi zawodnicy rozegrali premierowe turnieje na terenie Kielc, a następnie wzięli udział w Turnieju Futsal Masters ON we Wrocławiu. Wraz ze wzrostem zainteresowania naszymi działaniami związanymi z drużyną oraz małymi sukcesami, podjęliśmy decyzję o rozpoczęciem regularnych treningów oraz całorocznym naborze do drużyny. Obecnie cały czas, poza treningami, występujemy w cyklicznych turniejach na terenie własnego województwa i nie tylko, a także jako jedyna drużyna z naszego regionu, występujemy w nowo powstałej Ekstraklasie Futsalu Bez Barier, zrzeszającej zespołu z całej Polski.

Szukając możliwości na realizację potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ich niezależność i samodzielność od 2021 roku organizujemy usługę asystencji osobistej. Osoby z niepełnosprawnościami wraz ze swoimi asystentami mogą obecnie nie tylko realizować swoje podstawowe potrzeby, ale także uczestniczyć w pełni w życiu społecznym na takie sposoby jak tylko zapragną. Podróżują po kraju, ale także zagranicy, korzystają z dóbr kultury, spotykają się w gronie rówieśniczym i czują się w końcu niezależni i dorośli. Corocznie projekt ten jest realizowany ze środków PFRON. 

W ramach naszych działań organizujemy warsztaty kulinarne, hand made, ziołowe, krawieckie, dbałości o zdrowie i urodę, turnieje gier planszowych, festiwale aktywności fizycznych nad wodą połączone z aktywnym i bezpiecznym wypoczynkiem, zumbę oraz tańce. Na warsztatach powstają niezwykłe wytwory, wykonane samodzielnie bądź też z niewielkim wsparciem, co daje poczucie własnej sprawczości, ale także integruje grupę, tworzymy miejsce i czas, w którym każdy czuje się spełniony oraz bezpieczny.

Wdrażamy zatrudnienie wspomagane, to kolejny cel, który jest naszą odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Pracując z tak dużą grupą, od wielu lat widzimy z jakimi problemami mierzą się te osoby. Jednym z nich, jakże istotnym jest brak pracy na otwartym rynku. W tym celu nasza kadra przechodzi szkolenia dotyczące zatrudnienia wspomaganego by w jak najbardziej skuteczny sposób umożliwić osobom z niepełnosprawnościami podjęcie płatnej i możliwie trwałej pracy. Jesteśmy członkiem Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego.

Organizujemy konferencje naukowe z zakresu edukacji i sportu, w tym „Rola sportu w życiu osób niepełnosprawnych” i od 4 edycji jesteśmy partnerem cyklicznej konferencji naukowej, organizowanej przez Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK w Kielcach. 

Fundacja DOGadanka prowadzi zajęcia kynoedukacyjne i terapię wspomagającą w postaci zajęć z dogoterapii w żłobkach, przedszkolach, szkołach, placówkach specjalistycznych i skierowanych do osób z Alzheimerem oraz szkoli przyszłych dogoterapeutów.

W chwili diagnozy problemów, często stajemy się tubą informacyjną tak by społeczeństwo naszego regionu mogło zobaczyć, zrozumieć i uczestniczyć w rozwiązywaniu niektórych z bolączek. Wiedząc o wielkiej potrzebie asystentury społecznej, działającej świetnie w innych regionach, w 2019 roku rozpoczęliśmy nasze działania od sporej kampanii informacyjnej #chcęswojegożycia oraz konferencji z udziałem specjalistów i odbiorców tej usługi. Dzięki temu i naszym staraniom realizujemy już II edycję projektu „Chcę swojego życia – usługi asystenckie skuteczną formą wspierania osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków PFRON

 

Cele statutowe

  1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

 1. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 1. działalność charytatywna
 2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 1. ochrona i promocja zdrowia
 2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 3. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 4. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 5. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 6. działania w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 7. działania w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży
 8. działania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 9. działania w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 1. działania w sferze turystyki i krajoznawstwa
 2. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 1. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 1. działania w sferze promocji i organizacji wolontariatu
 2. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 1. działania w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 2. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.

#chcęswojegożycia:

Kampania „Chcę Swojego Życia”

Dlaczego to takie ważne?

Chcę swojego życia to kampania społeczna. Ma ona na celu pokazanie jak ważna dla osób niepełnosprawnych jest niezależność oraz możliwość realizowania swoich potrzeb. Najczęściej rolę osób wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami przejmują ich najbliżsi. Jest to niezwykle obciążające obie strony. Codziennie spotykamy się z problemem kiedy opiekunowie przestają być wydolni w swoich rolach ze względu na narastające zmęczenie fizyczne i psychiczne, złą sytuację materialną. Dochodzi do nieporozumień wynikających z wieku, z różnego spojrzenia na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, które często w oczach swych bliskich nadal pozostają dziećmi.

Z uwagi na to, że odbiorcami naszych działań są osoby z bardzo różnymi niepełnosprawnościami, w bardzo różnym wieku i z różnych środowisk, współpracujemy z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w wąskim zakresie działalności na rzecz czy to np. osób Głuchych- Świętokrzyskie Stowarzyszenie Głuchych CISZA, czy niewidomych i niedowidzących „Szansa dla Niewidomych”, czy Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane. To daje nam większą wiedzę z zakresu danej grupy osób z niepełnosprawnościami. Nasze działania służą konsolidacji różnych grup, są przestrzenią na współdziałanie, na poznawanie bolączek innych i integrację. Szukamy rozwiązań, debatujemy, jesteśmy inicjatorami dialogu. Z uwagi na mocne zaangażowanie jesteśmy głosem tych, którzy sami nie są w stanie się wypowiedzieć. Stąd zeszłoroczna kampania informacyjna „Usłysz nas- chcemy swojego życia”

Prowadzimy szereg warsztatów i działań wzmacniających, tak osoby z niepełnosprawnością, jak i ich najbliższych w aspektach społecznych. Aktywizujemy i dajemy wsparcie psychologiczne realizując warsztaty, zajęcia oparte o terapie wspomagającą, arteterapię, rozszerzające pole zainteresowań, wzmacniające potrzebę rozwoju. Od dekady rozwijamy nasze działania, rozszerzamy grupę, którą obejmujemy naszym wsparciem. Wciąż czerpiemy inspiracje i rozwijamy skrzydła. Jedyną bolączką jest to, że działania te związane są ściśle z ich finansowaniem. Pozyskujemy środki z projektów, które niestety są terminowe i zakłóca to ciągłość naszych aktywności.
Skip to content