fbpx

Plan rozwoju na lata 2024-27

Plan rozwoju fundacji na lata 2024-2027 

przyjęty dnia 30.12.2023 

 

 

Fundacja DOGadanka to ludzie, pasja i misja. Działamy – wspierając osoby z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenie. Od blisko dekady, naszą główną zasadą jest definiowanie problemów i szukanie rozwiązań, często na podstawie dobrych praktyk z całego świata. Zmieniamy naszą rzeczywistość, korzystając z najwyższych standardów jakie opracowano w wyspecjalizowanych organizacjach i federacjach (Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego i Federacja Kibiców Niepełnosprawnych).   

Szukając możliwości na realizację potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ich niezależność i samodzielność, od 2021 roku organizujemy usługę asystencji osobistej. Osoby z niepełnosprawnościami wraz ze swoimi asystentami mogą obecnie nie tylko realizować swoje podstawowe potrzeby, ale także uczestniczyć w pełni w życiu społecznym na takie sposoby, jakie tylko zapragną. Podróżują po kraju, ale także za granicą, korzystają z dóbr kultury, spotykają się w gronie rówieśniczym, czując się w końcu niezależni i dorośli. Corocznie projekt ten jest realizowany ze środków PFRON.  W ramach naszych działań organizujemy warsztaty kulinarne, handmade, ziołowe, krawieckie, dbałości o zdrowie i urodę, turnieje gier planszowych, festiwale aktywności fizycznych nad wodą połączone z aktywnym i bezpiecznym wypoczynkiem, zumbę oraz tańce. Na warsztatach powstają niezwykłe wytwory, wykonane samodzielnie bądź też z niewielkim wsparciem, co daje poczucie własnej sprawczości, ale także integruje grupę, tworząc miejsce i czas, w którym każdy czuje się spełniony oraz bezpieczny. Wdrażamy zatrudnienie wspomagane – to kolejny cel, który jest naszą odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Pracując z tak dużą grupą, od wielu lat widzimy z jakimi problemami mierzą się te osoby. Jednym z nich, jakże istotnym jest brak pracy na otwartym rynku. W tym celu nasza kadra przechodzi szkolenia dotyczące zatrudnienia wspomaganego, by w jak najbardziej skuteczny sposób umożliwić osobom z niepełnosprawnościami podjęcie płatnej i możliwie trwałej pracy.   

Od 2016 roku jesteśmy operatorem ośrodka Kibice Razem Korona Kielce, dzięki współpracy ze środowiskami kibicowskimi, Klubem Korona Kielce, Miastem Kielce oraz PZPN. W ośrodku działa prężnie sekcja tenisa stołowego. Od 2018 roku prowadzimy Klub Kibiców (Nie)Pełnosprawnych, zrzeszający obecnie ponad 300 osób. To intensywne działania w obszarze sportu, dedykowane zarówno osobom czynnie uprawiającym daną dyscyplinę, do czego stwarzamy warunki, jak i tym, które poprzez kibicowanie, są pełnoprawną częścią społeczności pasjonującej się sportem. Sukcesem jest liczba członków naszego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych, ponieważ plasuje się on w pierwszej trójce w skali całego kraju. Reagując na potrzeby powołaliśmy w 2021 roku do życia drużynę dorosłych piłkarzy i piłkarek z niepełnosprawnościami, którzy po zeszłorocznych sukcesach, obecnie grają w Ekstraklasie Futsalu Bez Barier, jako jedna z 8 drużyn w Polsce!  

Fundacja DOGadanka prowadzi zajęcia kynoedukacyjne i terapię wspomagającą w postaci zajęć z dogoterapii w żłobkach, przedszkolach, szkołach, placówkach specjalistycznych i skierowanych do osób z Alzheimerem oraz szkoli przyszłych dogoterapeutów.  

Fundacja DOGadanka jako pierwsza w regionie zapoczątkowała wielowątkowe wsparcie środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich najbliższego otoczenia w nowej pandemicznej rzeczywistości. Już 13 marca 2020 roku zainicjowaliśmy zdalną grupę wzajemnego wsparcia, z której w czasie pierwszego lockdownu korzystało ponad 100 osób.  

  Projekty:  

W ostatnich latach realizowaliśmy z sukcesami wiele projektów związanych ze wsparciem osób z niepełnosprawnościami finansowanych ze środków PFRON, Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Kielce, Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, a także Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Stały przyrost liczby osób niepełnosprawnych wymaga przystosowania ich stanu funkcjonalnego, do strategii opartej na wznawianiu zasobów i możliwości tych osób oraz wzroście potencjału społecznego, który służyć ma utrzymaniu optymalnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.   

Zestawienie projektów realizowanych w 2023 roku:  

“Chcę swojego życia – pracuję” do 2026r finansowany ze środków PFRON na kwotę 1415083,68  

“Grupa wzajemnego wsparcia Fundacji DOGadanka “finansowany ze środków PFRON na kwotę 344290 (2020, 2021 r.), na kwotę 289398,00 (2022 r.), na kwotę 104805,50 (2023 r.)  

“Chcę swojego życia III-usługi asystenckie skuteczną formą wspierania osób z niepełnosprawnościami” – finansowany ze środków PFRON na kwotę 599556,00 zł (2023/24), 430 135,00 zł (2022/23 r.), 238 165 zł (2021/22 r.)  

“Prowadzenie lokalnego Ośrodka Kibice Razem Korona Kielce” zlokalizowanego przy ul. Piekoszowskiej 32 w Kielcach, w ramach ogólnopolskiego programu Kibice Razem finansowany ze środków Urzędu Miasta- 50000,00 w 2023 i 2022 r. i 60 000,00 w 2021 r.  

“Ten czas jest nasz” – warsztaty wpływające na poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej seniorów w różnych sferach życia- współfinansowany przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski 13 000,00  

“Sztuka życia- przez pasje do aktywności społecznej” – współfinansowany przez Urząd Wojewódzki w Kielcach na kwotę 18755,00  

“Razem jest lepiej” – współfinansowany przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski 13750,00  

“SAM-O-DZIELNI” MRS PFRON- współfinansowany przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski ze środków PFRON 2023- 14980,00  

“Wiosna z futsalem bez barier” – współfinansowany przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski 1311,00 zł  

“Udział drużyny DOGadanka KKNKielce w ogólnopolskich rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu Bez Barier “- współfinansowany przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski   2444,00 zł 

“Świętokrzyskie dla każdego – Aktywna turystyka dla osób z niepełnosprawnościami” – współfinansowany przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski 4450,00  

Współpraca, wsparcie merytoryczne i doradcze dotyczące procesów zwiększania dostępności w projekcie „Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach do standardów Dostępność Plus dla zdrowia” w zakresie wsparcia procesu swobodnego dostępu do dóbr, usług i możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami.    

 

Kampanie społeczne:   

Chcę swojego życia- zostań moim asystentem  

Chcę swojego życia to kampania społeczna mająca na celu pokazanie, jak ważna dla osób niepełnosprawnych jest niezależność oraz możliwość realizowania swoich potrzeb. Najczęściej rolę osób wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami przejmują ich najbliżsi. Jest to niezwykle obciążające obie strony. Codziennie spotykamy się z problemem, kiedy opiekunowie przestają być wydolni w swoich rolach ze względu na narastające zmęczenie fizyczne i psychiczne, złą sytuację materialną. Dochodzi do nieporozumień wynikających z wieku, z różnego spojrzenia na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, które często w oczach swych bliskich nadal pozostają dziećmi.  

Usłysz mnie- chcę swojego życia  

Z uwagi na to, że odbiorcami naszych działań są osoby z bardzo różnymi niepełnosprawnościami, w bardzo różnym wieku i z różnych środowisk, współpracujemy z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w wąskim zakresie działalności na rzecz czy to np. osób Głuchych- Świętokrzyskie Stowarzyszenie Głuchych CISZA, czy niewidomych i niedowidzących „Szansa dla Niewidomych”, czy Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane. To daje nam większą wiedzę z zakresu danej grupy osób z niepełnosprawnościami. Nasze działania służą konsolidacji różnych grup, są przestrzenią na współdziałanie, na poznawanie bolączek innych i integrację. Szukamy rozwiązań, debatujemy, jesteśmy inicjatorami dialogu. Z uwagi na mocne zaangażowanie jesteśmy głosem tych, którzy sami nie są w stanie się wypowiedzieć.   

Konferencje naukowe:   

Fundacja DOGadanka prowadzi działania związane z szeroko pojętą edukacją od samego początku swojej działalności.   

Jesteśmy pomysłodawcą i współorganizatorem OTWARTEJ KRAJOWEJ KONFERENCJI EDUKACYJNO-INFORMACYJNEJ ŚWIAT O NAS w partnerstwie z Wydziałem Pedagogicznym i Artystycznym UJK Kielce    

Szkolenia skierowanych do kadry pedagogicznej i terapeutów: Diagnoza Autyzmu i Zespołu Aspergera 12 listopada 2017 oraz „Teoria umysłu, centralna koherencja – diagnoza i terapia procesów poznawczych osób ze spektrum autyzmu” 3 marca 2018 we współpracy z Fundacją PRODESTE i Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

Konferencja ROLA SPORTU W ŻYCIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4 grudnia 2018 i II edycji 9 grudnia 2019 współorganizatorami której był Klub Sportowy Korona Kielce i Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne.  

Mieliśmy zaszczyt być partnerem 4 edycji konferencji naukowej organizowanej przez Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK w Kielcach:  

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA “Działalność gospodarcza- wymiar krajowy i międzynarodowy” 17-18 października 2019 r.  

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Wpływ zmian cywilizacyjnych, klimatycznych i nowych zagrożeń zdrowotnych na prowadzenie działalności gospodarczej w kontekście pandemii SARS-CoV-2, 20 listopada 2020 r.  

IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ “Kryzys czy rozwój gospodarczy? Prawne, ekonomiczne i socjologiczne elementy stymulowania rozwoju gospodarki’, 8-9 października 2021 r.  

V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ “Prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju zielonych technologii w gospodarce i administracji publicznej.”, 6-7 czerwca 2022 r.   

Fundacja posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów, zadań organizowanych we współpracy z administracją publiczną, do których angażujemy zawsze kadrę o najlepiej dostosowanych kwalifikacjach. 

 

Bariery 

Brak stabilności finansowej 

Brak ciągłości działań finansowanych  

Słaba rozpoznawalność i niewielkie działania fundrisingowe 

Kompetencje w zakresie prawno-finansowym 

 

Fundacja działa od blisko dekady i została zbudowana w oparciu o ciężką pracę, nasze kompetencje, misję oraz wizję rozwoju. Odczuwamy potrzebę wzmocnienia o dodatkowe kompetencje, profesjonalizację, zapewnienie ciągłości finansowania działań naszej organizacji. Fundacja do tej pory funkcjonowała dzięki dotacjom i grantom, współpracy z PFRON, Świętokrzyskim Urzędem Marszałkowskiego, Urzędem Miasta Kielce, Urzędem Wojewódzkim w Kielcach, a także Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz wsparciu darczyńców i wolontariuszy. Jednak ten system nie jest w stanie zapewnić ciągłości finansowania i utrzymania pełnego zakresu oferowanego przez nas wsparcia. Bywają miesiące, zwłaszcza na początku roku kalendarzowego, kiedy fundacja czekając na ogłoszenie konkursów opiera się w dużym stopniu na pracy wolontaryjnej, by utrzymać w pełni swoją ofertę oraz na darowiznach, by opłacić wynajmowany lokal. Fundacja potrzebuje stabilności finansowej i uniezależnienia od grantów, dotacji i środków zewnętrznych. 

Ze względu na stale rosnącą liczbę odbiorów wsparcia Fundacji niezbędne jest podniesienie kompetencji członków Zarządu Fundacji oraz jej pracowników, współpracowników i wolontariuszy. Obecnie odczuwalnym brakiem w organizacji jest niedostatecznie sprawny obieg ciągle powiększającej się ilości dokumentacji, bezpieczna archiwizacja, umiejętności odpowiedniego wypracowywania i wdrażania rozwiązań koniecznych do lepszej wydajności i profesjonalności działań. 

Niewystarczająca rozpoznawalność poza środowiskiem osób z niepełnosprawnościami – to bariera, która ogranicza możliwości współpracy – na obecnym etapie z potencjalnymi pracodawcami osób z niepełnosprawnościami i darczyńcami, a na planowanym późniejszym etapie kontrahentami, z którymi fundacja zamierzą współpracować w modelu biznesowym jako usługodawcami, partnerami biznesowymi. Podniesienie rozpoznawalności Fundacji jako marki związanej z wysoką jakością w środowisku biznesowym to nasz cel. Nasze kompetencje oraz stworzenie atrakcyjnej oferty biznesu odpowiedzialnego społecznie, którego kontrahenci mogą stać się częścią to droga, by w niedalekiej przyszłości Fundacja DOGadanka była jedną z bardziej rozpoznawalnych organizacji, co najmniej na terenie województwa świętokrzyskiego. Rozpoznawalność Fundacji znacząco podniesie możliwości współpracy z lokalnym biznesem, co przełoży się na lepsze wyniki finansowe organizacji. Wzmocnienie potencjału naszej organizacji jest niezmiernie ważnym aspektem w przypadku działań fundraisingowych. 

 

Cele:  

Fundacja potrzebuje stabilnych podstaw finansowych opartych na zróżnicowanych źródłach przychodów, aby móc płynnie realizować działania merytoryczne i nieustannie rozwijać swoją ofertę. Stabilność finansowa gwarantuje bezpieczeństwo organizacji i zapewnia jej rozwój. W tym celu Fundacja będzie zabiegała o pozyskanie funduszy z różnych źródeł, co naturalnie wpłynie na wzbogacanie jej oferty i pozwoli na pokrycie kosztów administracyjnych. Pozyskanie sponsorów (rozwój fundraisingu) jest kolejną formą zapewnienia środków na działania Fundacji. Przygotowanie ofert współpracy z biznesem i zbudowanie stałych relacji ze sponsorami to istotny filar w zapewnieniu stabilności finansowej organizacji i możliwości realizacji jej działań statutowych. Fundacja zamierza powołać do życia sklep charytatywny, który umożliwi pozyskiwanie darowizn i funduszy ze sprzedaży. 

Do 2026 roku Fundacja planuje dalszy wzrost skuteczności w pozyskiwaniu grantów zarówno w skali mikro, jak i makro. Zamierza też aktywniej zaangażować się w projekty krajowe i ponadnarodowe, szczególnie te finansowane z funduszy europejskich. Zamierzamy powołać Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej w celu wzmocnienia działań reintegracyjnych oraz zbudowania sposobu na stały pozaprojektowy system budowania stabilności finansowej organizacji. Z uwagi na działania związane z aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami, planujemy założenie agencji pośrednictwa pracy. Zwiększenie potencjału i stabilności finansowej organizacji poprzez dywersyfikacje działań i poszukiwanie stałych źródeł finansowania celów statutowych.  

 

Plan rozwoju Fundacji DOGadanka na rok 2024

 

  1. Zbudowanie silnej rozpoznawalnej marki 
  2. Zwiększenie kompetencji kadry- zarządu, pracowników współpracowników i wolontariuszy 
  3. Zwiększanie jakości usług poprzez doposażanie  
  4. Utworzenie przedsiębiorstwa ekonomii społecznej zatrudniającego 6 osób 
  5. Działania związane z dalszą aktywizacją osób z niepełnosprawnościami realizowane poprzez usługę asystencji oraz szereg aktywności
  6. Sport osób z niepełnosprawnościami
  7. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy 

 

Skip to content