fbpx

Programy 2023

Chcę swojego życia III – usługi asystenckie skuteczną formą wspierania osób z niepełnosprawnościami to projekt świadczenia usług wspierających,
które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego zycia osób niepłnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

Cel projektu
Podniesienie jakości życia i niezależnego funkcjonowania oraz aktywności społecznej 80 osób z niepełnosprawnościami z Kielc i powiatu kieleckiego poprzez zapewnienie usług asystenta kompensującego świadczonych  przez asystentów kompensacyjnych osób z niepełnosprawnościami w okresie od 01.03.2023 do 31.03.2024 r.

Opis projektu
Umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami aktywnego, samodzielnego funkcjonowania – zaspokajanie potrzeb i realizowanie aspiracji społecznych 80 osób z niepełnosprawnościami z Kielc i powiatu kieleckiego poprzez udostępnienie i upowszechnienie usługi asystencji kompensacyjnej  (łącznie 13440 godz świadczonej przez 16 asystentów –  w okresie od 01.04.2023 do 31.03.2024 r.). Usługi asystenckie będą kompensować trudności związane z niepełnosprawnością (problemy w poruszaniu się, komunikowaniu oraz wymianie inf.) zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami osoby z niepełnosprawnościami i jej otoczenia, która z usługi korzysta i będzie każdorazowo dookreślana bezpośrednio między osobą z niepełnosprawnością, specjalistą ds. organizacji asystencji i asystentem. Usługa asystenta jest adresowana do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełn. lub orzeczeniu równoważnym, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może w oddziaływaniu z różnymi barierami utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami.

Kwota dofinansowania 599 556,00 zł 
Całkowita wartość projektu 676 356,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Informacje projektowe

Dokumentacja Projektowa: 
Regulamin projektu 
Ankieta 

„Chcę swojego życia  – pracuję”  

Cel projektu 
Projekt „Chcę swojego życia – pracuję” to kontynuacja działań Fundacji DOGadanka mających na celu aktywizację osób z niepełnosprawnościami , poprzez wejście osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego poprzez zastosowanie pięcioetapowej metody zatrudnienia wspomaganego i pozyskiwanie nowych stanowisk pracy. Efekty działań to zatrudnienie beneficjentów ostatecznych na otwartym rynku pracy.
Do projektu w pierwszym okresie zostanie zrekrutowanych 40 osób z niepełnosprawnościami,a w kolejnych okresach nastąpi rekrutacja uzupełniająca , po 10 w każdym kolejnym roku (w całym okresie finansowania 60) zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego z co najmniej dwóch powiatów, które mają trudności w znalezieniu lub utrzymaniu pracy. W pierwszym okresie finansowania objętych wsparciem zostanie 40 osób w drugim okresie finansowania objętych wsparciem będzie 50 osób, a w trzecim okresie 60. Założenie to wynika z tego, że osoby podejmujące pracę nadal będą w procesie wsparcia zgodnego z procedurami zatrudnienia wspomaganego. W ramach wsparcia przewidziane jest przygotowanie kandydatów do podjęcia zatrudnienia pod kątem umiejętności pracowniczych, społecznych oraz zawodowych. Wsparcie będzie organizowane na każdym etapie procesu zatrudnienia począwszy od doboru odpowiedniego stanowiska, procedurze zatrudnienia, jego przebiegu oraz monitoringu. Nasze działania podejmować będziemy według pięcioetapowego modelu wspomaganego zatrudnienia. Zakres udzielanego wsparcia uzależniony jest od indywidualnych potrzeb klienta, przebiegać będzie w etapach:
– przygotowanie kandydata do zatrudnienia,
– ocena potencjału kandydata do zatrudnienia,
– poszukiwanie stanowiska pracy,
– zaangażowanie pracodawcy – analiza i dopasowanie miejsca pracy,
– wprowadzenie i szkolenie w miejscu pracy, wsparcie długoterminowe (monitorowanie przebiegu pracy). Wsparcie jest realizowane poprzez zastosowanie metody zatrudnienia wspomaganego, zgodnie z europejskim modelem zatrudnienia wspomaganego oraz wytycznymi opracowanymi w ramach projektu PFRON „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”.

Projekt realizowany w okresie 01.06.2023 – 31.03. 2026
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania 1 272 423,68 zł 
Całkowita wartość projektu 1 415 083,68 zł

Informacje projektowe

Plakat z flagą polski u góry po lewej i godłem po prawej poniżej tekst Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Chcę swojego życia - pracuję

Grupa wzajemnego wsparcia Fundacji DOGadanka – profesjonalna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnością zagrożonych kryzysem psychicznym w 2023 roku – w ramach projektu zaplanowano wsparcie dla 200 osób z niepełnosprawnościami poprzez konkretne działania:

infolinię dla osób z niepełnosprawnościami czynną przez 7 dni w tygodniu (od 9 do 19 od poniedziałku do soboty i od 10 do 15 w niedziele (z pominięciem Wielkanocnej Niedzieli i Poniedziałku), z możliwością komunikowania się osób głuchych dzięki platformie teams.
– platformę komunikacyjną do systematycznych grupowych spotkań wspierająco-towarzyskich z udziałem moderatora (2 razy w tygodniu po 3 godziny) oraz spotkań ze specjalistą psychologiem w razie potrzeby np. w przypadku osób głuchych z tłumaczem PJM.
-porady/konsultacje specjalisty psychologa – grupowe i indywidualne, z dostępnością tłumacza PJM (9 godz. tygodniowo)

Kwota dofinansowania 104 805.50 zł 

Całkowita wartość projektu 104 805.50 zł

Realizowany w okresie od 15 lutego do 30 czerwca 2023 roku. Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Informacje projektowe

Plakat z flagą polski u góry po lewej i godłem po prawej poniżej tekst Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Grupa wzajemnego wsparcia Fundacji Dogadanka - profesionalna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnością zagrożonych kryzysem psychicznym w 2023 roku
grafika z napisem w kole przez pasję do aktywności społecznej Sztuka życia

Sztuka życia

Przez pasję do aktywności społecznej
Zdjęcie z seniorami ćwiczącymi na siedząco Napis Ten czas jest nasz Warsztaty wpływające na poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej seniorów w różnych sferach życia

Ten czas jest nasz

Warsztaty wpływające na poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej seniorów
Zdjęcie radosnych podskakujących ludzi z napisem razem lepiej

Razem Lepiej

Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i dyskryminacji wśród osób z niepełnosprawnością
Zdjęcie przedstawiające zamek w Krzyżtoporze na dole po lewej w kołach dworek Sienkiewicza i ruiny huty w Samsonowie TekstŚwiętokrzyskie dla każdego aktywna turystyka dla osób z niepełnosprawnościami

Świętokrzyskie dla każdego

Aktywna turystyka dla osób z niepełnosprawnościami
grafika z trzema zdjęciami na pierwszym widać drużyny piłkarzy stojące w rzędach na drugim drużynę pozującą przy bramce i samochody stojące na parkingu z ludzmi wokół napis Udział drużyny Dogadanka KKN Kielce w ogólnopolskich rozgrywkach Ekstraklasy Fusaku Bez Barier |Zadanie publiczne jest współfinansowane ze srodków Województwa świętokrzyskiego

Wyjazdy drużyny

Udział drużyny Dogadanka KKN Kielce w ogólnopolskich rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu Bez Barier
Uśmiechniety człowiek nad wodą Po lewej napis Aktywnie nad wodą aktywny wypoczynek nad zalewem w cedzynie

Aktywnie nad wodą

Aktywny wypoczynek nad zalewem w Cedzynie. Kajaki, rowery wodne, motorówki.
Skip to content