fbpx

Statut

Wola Kopcowa, dnia 28.07.2015 r.
UCHWAŁA 1/F/2015
FUNDATORÓW FUNDACJI DOGADANKA W SPRAWIE PRZYJĘCIA STATUTU FUNDACJI
Niniejszym Fundatorzy FUNDACJI DOGadanka, z siedzibą w Woli Kopcowej w osobach:
Aleksandry Bąk i Magdaleny Pawlik-Paciorek uchwalają statut FUNDACJI DOGADANKA w
następującym brzmieniu:
STATUT FUNDACJI DOGADANKA
Rozdział I
§ 1
Postanowienia Ogólne
1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA DOGADANKA” z siedzibą w Woli Kopcowej, zwana dalej
„Fundacją”, ustanowiona przez Fundatorów : Aleksandrę Bąk zam. Wola Kopcowa i
Magdalenę Pawlik-Paciorek zam. 25-564 Kielce, ul. Tatrzańska 39, aktem notarialnym
sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Kielcach, przy ul. Rynek 5, z dnia 27-07-2015 r.,
repetytorium A numer 7894/2015, prowadzonej przez Notariusza: Michał Kasperek, działa
na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach ( tekst jednolity Dz.U. z 1991r. nr
46, poz. 203 z późn. zm. ) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Fundacji jest Wola Kopcowa.
4. Terenem działalności Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej
granicami.
5. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe
placówki terenowe.
6. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
7. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą mającą charakter uboczny w stosunku
do celów statutowych.
8. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania.
9. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, oznak i pieczęci na zasadach
określonych w przepisach szczególnych.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 1
Celem Fundacji jest:
1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób
2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
3. działalność charytatywna
4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
5. ochrona i promocja zdrowia
6. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
7. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
8. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
10. działania w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
11. działania w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży
12. działania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
13. działania w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego
14. działania w sferze turystyki i krajoznawstwa
15. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji
16. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami
17. działania w sferze promocji i organizacji wolontariatu
18. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka
19. działania w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
20. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie
realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.
§ 2
Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:
1. organizowanie festynów, balów charytatywnych, akcji dobroczynnych, konkursów i
loterii
2. organizowanie koncertów, warsztatów artystycznych, rękodzieła i innych wystaw,
festiwali, konferencji, spotkań i pokazów
3. prowadzenie kampanii informacyjnych, edukacyjnych, szkoleniowych bądź
instruktażowych
4. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, leczniczych i wypoczynkowych
5. wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, związanych z celami działania Fundacji
6. współpraca z wolontariuszami z kraju i zagranicy
7. działania włączające do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, służące
rozwijaniu wolontariatu i samorządności oraz zachęcające do podejmowania innych
inicjatyw społecznościowych
8. upowszechnianie i prowadzenie zajęć z udziałem zwierząt wspomagających
rehabilitację i leczenie osób z niepełnosprawnością, chorych, starszych, samotnych,
zagrożonych wykluczeniem społecznym
9. upowszechnianie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
które wspomagają ich rozwój, kształtują odpowiednie postawy wobec zwierząt
10. terapię mającą na celu pomoc osobom niepełnosprawnym, starszym, chorym i
samotnym oraz rehabilitację tych osób
11. organizację i prowadzenie placówki dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych
12. organizację i prowadzenie ośrodka terapeutycznego
13. organizację i prowadzenie przedszkola integracyjnego
14. organizację i prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych i edukacyjnych
15. prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, promocyjnej oraz informacyjnej
16. organizowanie wycieczek, obozów, zjazdów dla osób niepełnosprawnych i zdrowych
17. organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz konkursów i zabaw
18. organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz programów profilaktycznych
19. prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej i promocyjnej
20. prowadzenie działalności na rzecz interesów osób niepełnosprawnych w
środowiskach opiniotwórczych, administracji państwowej i samorządowej, w
instytucjach edukacyjnych i organizacjach pozarządowych
21.zbiórkę i pozyskiwanie funduszy na cele statutowe
22. współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania
23. podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów
Fundacji
24. udział w życiu publicznym regionu, współpraca z jednostkami samorządu
terytorialnego.
§ 3
1. Fundacja realizuje swoje cele także poprzez:
– współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji
– współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji
z zastrzeżeniem innych postanowień działalność prowadzona jest w sferze zadań publicznych
organizacji pożytku publicznego tak odpłatnie jaki i nieodpłatnie.
2. Jeżeli do realizacji którejkolwiek z form działalności Fundacji, o których mowa w § 2
przepis szczególny wymaga uzyskania stosownego zezwolenia, prowadzenie takiej
działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2.100 zł (dwa tysięcy sto
złotych), tj. Aleksandra Bąk 1.050 zł (tysiąc pięćdziesiąt złotych) oraz Magdalena PawlikPaciorek 1.050 zł (tysiąc pięćdziesiąt złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i
ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z :
– darowizn, spadków, zapisów,
– subwencji osób prywatnych
– nawiązek i świadczeń zasądzanych przez sądy,
-dotacji oraz subwencji osób prawnych, organów administracji państwowej lub
samorządowej, a także organizacji i instytucji zagranicznych i międzynarodowych,
– dochodów ze zbiórek publicznych oraz prywatnych,
– wpływów z organizacji balów charytatywnych, aukcji, festynów, konkursów i loterii,
– środków uzyskiwanych w związku z udostępnianiem nazwy i logo Fundacji,
– z działalności gospodarczej.
§ 4
Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte
do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie
postanowili inaczej.
Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na statutowe cele Fundacji tj. na
działalność pożytku publicznego.
§ 5
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 6
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad określonych
odrębnymi przepisami.
Rozdział IV
Władze Fundacji
§ 1
Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji
2. Rada Fundacji
Rozdział V
Uprawnienia Fundatorów
§ 1
Do wyłącznej kompetencji Fundatorów należy :
1. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
3. powoływanie i odwoływanie likwidatorów Fundacji,
4. przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie
rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium członkom Zarządu, Rady
Fundacji oraz likwidatorom z wykonania przez nich obowiązków,
5. dokonywanie zmian w statucie Fundacji, a w tych ramach zmian celu Fundacji,
6. połączenie Fundacji z inną fundacją,
7. likwidacja Fundacji
§ 2
Fundatorzy podejmują decyzję jednomyślnie.
Rozdział VI
Zarząd oraz Rada Fundacji
§ 1
Zarząd Fundacji.
1. Zarząd składa się od 1 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów.
2. W skład Zarządu może wejść Fundator.
3. Fundatorzy wyznaczają spośród członków Zarządu Prezesa.
4. Funkcja członka Zarządu nie może być łączona z funkcją członka Rady Fundacji.
5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci lub odwołania. Odwołanie może
nastąpić w każdym czasie, m.in. na skutek zrzeczenia się członkostwa bądź
długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu. Nie udzielenie
absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem członka Zarządu.
7. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
8. Do zakresu kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie programów działania, w tym określanie planowanych przez Fundację akcji
oraz ustalanie regulaminów ich przeprowadzania, a także uchwalanie rocznych i
wieloletnich planów finansowych Fundacji,
b) ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
d) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
e) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach :
– lokaty kapitałów fundacyjnych,
– powoływania i likwidacji zakładów Fundacji,
– udziału Fundacji w spółkach i organizacjach gospodarczych,
– przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
– ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji.
9. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest jednoosobowo
Prezes Zarządu, lub Wiceprezes Zarządu.
10. W sprawach zbywania, zamiany, obciążania majątku nieruchomego Fundacji oraz
przyjęcia spadku konieczna jest uchwała Zarządu.
11. Uchwały Zarządu podejmowane są przy obecności co najmniej połowy jej składu,
zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.
12. Członek Zarządu może oddać swój głos na piśmie
13. Zarząd podejmuje działania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla
kompetencji Fundatorów i Rady Fundacji oraz reprezentuje Fundacje na zewnątrz
14. Formy uchwały wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego zarządu
15. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
16. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji zarówno w oparciu o stosunek
pracy, jak i stosunki cywilnoprawne.
17. Wynagrodzenie członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie ustala
Fundator.
§ 2
Rada Fundacji.
1. Radę Fundacji tworzy od 3 do 7 osób.
2. W skład Rady Fundacji mogą wejść Fundatorzy.
3. Pozostali członkowie Rady Fundacji powoływani są przez Fundatorów.
4. Każdy z Fundatorów może wskazać od 1 do 4 osób.
5. Radę Fundacji powołuje i odwołuje Fundatorzy.
6. Przewodniczącego Rady Fundacji zwanego dalej przewodniczącym wybierają
Fundatorzy.
7. Rada Fundacji powoływana jest na trzyletnie kadencje. Istnieje możliwość
ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.
8. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, odwołania lub zakończenia
kadencji. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie, m.in. na skutek zrzeczenia się
członkostwa bądź długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Rady.
9. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy do roku
10. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego
członek Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora
11. Forma zwołania posiedzenia Rady jest dowolna. Zaproszenie winno dotrzeć do
każdego członka Rady.
12. W posiedzeniu Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.
13. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy
jej członków
14. Przy równowadze głosów decyduje głos Przewodniczącego
15. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
16. Do zakresu kompetencji Rady Fundacji należy:
a) kontrola programów działania Fundacji,
b) kontrola preliminarza budżetu rocznego Fundacji,
c) kontrola gospodarki Fundacji, ksiąg rachunkowych, badanie słuszności, legalności i
celowości poczynionych wydatków – w tym zakresie Rada Fundacji może upoważnić
do przeprowadzenia kontroli określoną osobę lub instytucję,
d) określenie zasad nagradzania i wyróżniania podmiotów zasłużonych dla
działalności Fundacji.
17. Członek Rady Fundacji może oddać swój głos na piśmie.
18. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym
organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej
niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
19. Członkowie Rady Fundacji mogą być zatrudniani w Fundacji zarówno w oparciu o
stosunek pracy, jak i stosunki cywilnoprawne.
20. Wynagrodzenie członków Rady Fundacji z tytułu pełnienia funkcji w Radzie ustala
Fundator.
§ 3
Zmiana statutu
Dopuszczalna jest rozszerzenie celów Fundacji. Rozszerzenie takie możliwe jest przez
zmianę statutu Fundacji.
Zmiana Statutu Fundacji następuje na podstawie pisemnego postanowienia Fundatorów.
Rozdział VII
Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
b) przekazywać własnego majątku na rzecz jej członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
3. Likwidatorów wyznaczają Fundatorzy – w liczbie dwóch.
4. Do obowiązków likwidatorów, należy w szczególności:
– zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
– wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych
wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
– sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
– sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
– ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku
Fundacji,
– przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po
zaspokojeniu wierzycieli,
– zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o
wykreślenie Fundacji z rejestru,
5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art.5
ust. 4 Ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom
Fundacji.
6. W przypadku śmierci Fundatora, uprawnienia zastrzeżone dla Fundatorów wykonuje
pozostały przy życiu Fundator.
7. Ze względu na założone cele Fundacji, właściwym ministrem jest Minister Pracy i
Polityki Społecznej.
8. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
9. W sprawach nieunormowanych w treści statutu mają zastosowanie postanowienia
ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 o fundacjach ( tekst jednolity Dz,U. z 1991 r nr 46 poz.
203 z późniejszymi zmianami) oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa
dotyczące działalności Fundacji.
10. Statut sporządzono w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach.

Skip to content