fbpx

Cele statutowe

          1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

 1. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 1. działalność charytatywna
 2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 1. ochrona i promocja zdrowia
 2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 3. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 4. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 5. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 6. działania w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 7. działania w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży
 8. działania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 9. działania w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 1. działania w sferze turystyki i krajoznawstwa
 2. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 1. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 1. działania w sferze promocji i organizacji wolontariatu
 2. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 1. działania w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 2. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.

Dodaj komentarz

Skip to content